Privacy policy Chateau83

Chateau83, gevestigd aan Kleine Kerkstraat 2a 4611RC Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chateau83 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsgegevens

Chateau83 is gevestigd in Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64371603. Het betreft een Vennootschap onder firma.

Adres: Kleine Kerkstraat 2a, 4611 RC te Bergen op Zoom
Telefoonnummer: 0164-254566
Email: info@chateau83.nll
Internet: www.chateau83.nl

Doel van de gegevensvastlegging

 • Het aangaan van overeenkomsten en de uitvoering hiervan
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten van de website
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het afhandelen van uw order en het informeren over het verloop daarvan
 • Het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties en andere aangelegenheden
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website. Denk hierbij aan bijv. gastenboekbericht, offerteaanvraag en / of de aanvraag van een optie.
 • Het afstemmen van het aanbod en content op onze website en onze correspondentie, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag.

Gegevens die verwerkt worden:

 • Emailadres
 • Geslacht
 • Voornaam en Achternaam/ Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Hoe u ons gevonden heeft
 • Bijzonderheden over uw bestelling
 • Betaalwijze

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u afgenomen diensten en / of producten. Ook kunnen gegevens worden verstrekt aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen, de verwerkers, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Indien derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij ervoor dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens zo lang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

E-mail

Uw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de mailinglijst als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Tot het moment van afmelden worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De minimale leeftijd voor het aanmelden van de nieuwsbrief is 18 jaar.

Functies voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media, die hun eigen privacy policies hebben. Door op deze social media buttons te klikken, maakt u gebruik van cookies. Vervolgens zijn de privacy policies van de sociale media van toepassing. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacy policies goed doorleest. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in deze privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.